Diensten

bodemonderzoek en bodemsanering

Vragen over asbestinventaris

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk gesteente. Het omvat zes varianten van mineralen met een vezelstructuur; gehydrateerde silicaten: crocidoliet (Blauwe asbest), amosiet (Bruine asbest), anthofylliet, actinoliet, tremoliet en chrysotiel (Witte asbest).

Asbest biedt een goede thermische- en akoestische isolatie en het heeft nog vele andere waardevolle eigenschappen, zoals weerstand tegen corrosie, mechanische sterkte en goede significante affiniteit met bindmiddelen zoals cement of karton.

Met deze kwaliteiten en tegen een goedkope winningskost, heeft de industrie in de late 19de eeuw veel producten en toepassingen ontwikkeld. Er wordt geschat dat meer dan 3000 verschillende toepassingen werden ontwikkeld waar asbest werd gebruikt. Het is daarom evident en bewezen dat we vaak aan asbesthoudende materialen worden blootgesteld in onze werkomgeving (kantoren, scholen, winkels, ...).

Het is reeds verscheidene decennia bekend dat het inademen van asbestvezels ernstige ziekten kan veroorzaken zoals asbestose en verschillende soorten kanker: longkanker, long- en buikvlieskanker (mesothelioom) en kanker van het strottenhoofd. Het risico op al deze ziekten wordt groter naarmate er meer vezels worden ingeademd. Toch moet er rekening mee gehouden worden dat een beperkte blootstelling aan asbest al kanker kan veroorzaken.

Vanaf het eind van de jaren '70 werden beschermingsmaatregelen getroffen. Deze maatregelen werden steeds strenger, om uit te monden in een verbod op vervaardiging en gebruik in vele toepassingen in 1998 en uiteindelijk in een totaal verbod in 2001. Het is daarom dat de blootstelling aan asbestvezels vandaag vooral plaatsvindt bij reinigingswerken, renovatiewerkzaamheden en bij de verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen.

Inhoud van de asbestinventaris

Een asbestinventaris bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Een algemeen overzicht van het asbest of de asbesthoudende materialen die aanwezig zijn in alle delen van de gebouwen, machines, installaties, beschermingsmiddelen en andere uitrustingen op de arbeidsplaatsen.
 • Een algemeen overzicht van de gedeelten van gebouwen, de machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest.
 • Per lokaal of bouwdeel of per arbeidsmiddel of beschermingsmiddel een omstandige opsomming van:
  • de toepassing waarin asbest is verwerkt;
  • een beoordeling van de toestand van het asbest of van het asbesthoudend materiaal;
  • werkzaamheden die kunnen leiden tot een blootstelling aan asbest.

Een asbestinventaris is een dynamisch gegeven: hij wordt regelmatig bijgewerkt en aangepast aan de veranderingen aan het asbesthoudend materiaal (bijvoorbeeld verwering, beschadiging, verwijdering).

Wat bij aanwezigheid van asbest?

Bij aanwezigheid van asbest volgt een risico-evaluatie met aanbevelingen. Deze kunnen drie vormen aannemen:

 1. Beheersprogramma (jaarlijkse controle, kan intern)
 2. Immobilisatie van asbest (coating, coffrage,…)
 3. Verwijdering (mits voldoende veiligheidsmaatregelen)

GEOSAN kan voor u een dergelijk beheersprogramma (helpen) opstellen of u begeleiden bij de immobilisatie of verwijdering van asbest. Neem hiervoor gerust met ons contact op.

asbest

De ladder van Lansink

De Vlaamse afvalwetgeving voor de behandeling van afval is gebaseerd op 'De Ladder van Lansink'. De ladder van Lansink geeft de volgorde weer van hoe afval best verwerkt wordt. De meest milieuvriendelijke methoden staan bovenaan, de meest milieubelastende onderaan. Concreet wordt volgende volgorde gehanteerd: afvalpreventie, hergebruik, recyclage, verbranding met energierecuperatie, verbranding zonder energierecuperatie en als laatste optie storten. Dit betekent dat voor elke afvalstroom de beste behandeling gekozen wordt volgens de ladder van Lansink.

De Vlaamse Overheid promoot daarom het milieuvriendelijk behandelen van afval door verschillende afvalstromen selectief af te voeren bij de bron. Bij de afbraak van gebouwen betekent dit dat selectief slopen vereist is. Het principe van selectief slopen is nog onvoldoende gekend en om die reden heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij of OVAM beslist om het opstellen van een sloopinventaris te verplichten voor het uitvoeren van grote sloopwerken.

ladder van lansink