Diensten

bodemonderzoek en bodemsanering

Asbestinventaris en sloopinventaris

Sloopinventaris en sloopopvolgingsplan

Opmaak van de verplichte sloopinventaris of sloopopvolgingsplan door een betrouwbaar en ervaren team. Vraag vrijblijvend onze offerte.

Het opstellen van een sloopinventaris is door OVAM verplicht voor het slopen van gebouwen met een volume > 1 000 m³ en die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hadden. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor de bouwheer, maar ook de architect, deskundige of aannemer heeft bepaalde verplichtingen. In het kader van het traceerbaarheidssysteem Tracimat (voortvloeiend uit het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten) dient de traceerbaarheidsprocedure te worden gevolgd om zo het onderscheid te kunnen maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP). Hiervoor zijn onder andere een sloopopvolgingsplan (inclusief sloopinventaris) en eventueel een controleverslag noodzakelijk.

De sloopinventaris bestaat -naast de administratieve gegevens van het te slopen gebouw- uit een luik gevaarlijke afvalstoffen (asbesthoudend materiaal, brandstoftanks, olievaten,…) en een luik niet-gevaarlijke afvalstoffen (af te voeren metselpuin, maar ook storende afvalstoffen zoals hout, glas,…). Indien nodig wordt het asbesthoudend materiaal in kaart gebracht via een aparte destructieve asbestinventaris.

Het sloopopvolgingsplan (SOP) in het kader van Tracimat heeft als doel een oplijsting te geven van alle te verwachten vrijkomende afvalstoffen bij de geplande sloopwerken alsook aanbevelingen te formuleren voor de selectieve sloop. Een sloopinventaris maakt hier integraal deel van uit. Het sloopopvolgingsplan dient te worden conformverklaard door Tracimat.

Het controleverslag is verplicht bij afbraak van gebouwen met een bouwvolume > 1000 ³ alsook bruggen en tunnels. Hiervoor is een controlebezoek door één van deskundige noodzakelijk na de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen. Het controleverslag wordt eveneens ter beoordeling aan Tracimat voorgelegd.

Geosan als deskundige:

  • stelt de sloopinventaris op;
  • stelt het sloopopvolgingsplan (SOP) in het kader van Tracimat op;
  • volgt de sloop- en/of ontmantelingswerken op;
  • voert het controlebezoek in het kader van Tracimat uit en stelt het controleverslag op;
  • volgt de afvalstoffentransporten op, stuurt deze zo nodig bij en houdt een kopie van alle transportdocumenten bij;
  • let er op dat de ontmantelaar/sloper vóór de oplevering van de werken kopieën van de transportdocumenten en de nodige bewijzen van legale verwerking van de afvalfracties (bijvoorbeeld aanvaardingsbonnen van de afvalverwerker) aan de opdrachtgever bezorgt;
  • stelt een 'verklaring van selectieve sloop/ontmanteling' op.

Het is aan te raden een sloopinventaris steeds te combineren met een asbestinventaris.

sidebar