Diensten

bodemonderzoek en bodemsanering

Bodemonderzoek en bodemsanering

Het wetgevend kader omtrent bodemonderzoek en -verontreiniging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest definieert alle potentieel bodembedreigende activiteiten waarbij bodemonderzoek noodzakelijk kan zijn. Deze ‘ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems’ van 5 maart 2009 vertrekt vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’.

De aanpak gebeurt in fases: in een eerste onderzoek wordt vastgesteld of er verontreiniging op de site aanwezig is (prospectief of verkennend bodemonderzoek). Dit gebeurt door een minimum aan boringen en peilbuizen te plaatsen ter hoogte van de potentieel verontreinigde zones (zoals bijvoorbeeld opslagtanks, werkplaatsen, stortplaatsen,…) of homogeen verspreid over het terrein om een beeld te krijgen van de algemene toestand (na bijvoorbeeld ophogingen). Indien uit dit eerste onderzoek blijkt dat er geen verontreiniging aanwezig is, of dat de concentraties van de verontreinigde stoffen de normen niet overschrijden, zijn er geen verdere stappen noodzakelijk.

Indien er wel een ernstige verontreiniging wordt vastgesteld volgt een tweede fase: in een risico-onderzoek wordt de verontreiniging horizontaal en verticaal afgeperkt om ze volledig in kaart te brengen en worden de risico’s bepaald. Het doel is dan na te gaan welk risico de gebruikers van de grond lopen en of er een ecologisch risico aanwezig is. Ook wordt hierin de noodzaak en urgentie van een sanering bepaald, en of er voorzorgsmaatregelen dienen te worden getroffen.

In een derde fase wordt er tenslotte indien nodig overgegaan tot bodemsanering. Dit is verplicht voor elke nieuwe bodemverontreiniging en voor elke historische bodemverontreiniging die een risico met zich meebrengt. Bodemsaneringswerken dienen steeds te gebeuren onder toezicht van een erkend studiebureau en eindigen steeds met een saneringsrapport.

GEOSAN is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder andere erkend als studiebureau in de discipline bodemverontreiniging en beschikt over ruim voldoende ervaring om elk dossier tot een goed einde te brengen. Contacteer ons gerust voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

sidebar