Diensten

bodemonderzoek en bodemsanering

Wat bij een schadegeval?

Ingeval van schadegevallen (morsverliezen, leidingbreuk, ladingverliezen,…) is het belangrijk dat er snel wordt ingegrepen. Het transport van verontreiniging in de bodem verloopt weliswaar traag, nochtans leert de ervaring dat (vooral bij vloeibare producten) een prompte reactie leidt tot het beste milieuresultaat en daarenboven kostenbesparend is. Dit urgentieoptreden is erop gericht dat er geen bijkomende stoffen meer vrijkomen (dichten lek, opvang organiseren,…) en voor zover dit kan wordt zoveel mogelijk verontreinigde bodem en puur product afgezonderd (in container brengen, vloeistof opzuigen,…). Alle acties zijn dus toegespitst op een eliminatie van de bron waardoor uitdeining van het probleem wordt voorkomen.

Begeleiding door een erkend bodemdeskundige bij deze verontreinigingsituaties is een must. Niet alleen staat deze garant voor een correcte uitvoering en opvolging, hij is tevens diegene die rapporteert in het kader van het bodemsaneringsdecreet In samenspraak met een erkend bodemsaneringsdeskundige kunnen interventiescenario's opgesteld worden. Deze werkwijze voorkomt paniekvoetbal bij een schadegeval.

Voor Vlaanderen heeft OVAM hiervoor een draaiboek opgesteld dat duidelijk aangeeft wat door wie moet gebeuren.

Verlies dus geen tijd en contacteer ons zo snel mogelijk.