Diensten

Bodemonderzoek en bodemsanering

Werd er in het oriënterend bodemonderzoek een ernstige verontreiniging vastgesteld, dan moet een beschrijvend bodemonderzoek uitwijzen hoe uitgebreid de verontreiniging is. GEOSAN onderzoekt voor u de aard, omvang, concentraties, mogelijke ouderdom, oorsprong en de verspreidingsmogelijkheden van de verontreiniging. Ook de risico’s op humaan en ecologisch vlak worden nagegaan. De verontreiniging wordt zo volledig in kaart gebracht, en laat ons toe een uitspraak te doen over de saneringsnoodzaak.

Wanneer een ernstige bodemverontreiniging wordt aangetroffen dienen de stappen gevolgd te worden zoals deze zijn beschreven in het Bodemdecreet en zijn uitvoeringsbesluit (Vlarebo). Deze bestaan uit het beschrijvend bodemonderzoek (het in kaart brengen van de volledige verontreiniging), het opstellen van een bodemsaneringsproject (een draaiboek voor het uitvoeren van de sanering, met een inschatting van de kosten), eventueel risicobeheer, het uitvoeren van de bodemsanering, eventuele nazorg en tenslotte het opstellen van een eindevaluatierapport met eindverklaring door OVAM.

Het is evenwel mogelijk om onder bepaalde voorwaarden deze procedure te verkorten. Zo kan het beschrijvend bodemonderzoek gezamenlijk worden uitgevoerd met het oriënterend bodemonderzoek (OBBO). Hiermee wordt alvast tijd uitgespaard. OVAM heeft het zelfs mogelijk gemaakt in bepaalde gevallen reeds over te gaan tot bodemsanering in het kader van het oriënterend bodemonderzoek. GEOSAN zal u vanzelfsprekend adviseren over alle mogelijke te bewandelen pistes.

In het kader van een schadegeval is het mogelijk dat er onmiddellijk wordt gestart met het beschrijvend bodemonderzoek, dus zonder de uitvoering van een voorafgaandelijk oriënterend bodemonderzoek. Dit doen we natuurlijk om tijd te sparen en de bodemverontreiniging snel en efficiënt te kunnen aanpakken.

Net als bij het oriënterend bodemonderzoek voert GEOSAN het beschrijvend bodemonderzoek in nauw overleg met de klant uit. Door een oordeelkundig gebruik van alternatieve onderzoekstechnieken, door onze expertise in onder andere risicoanalyse en grondwatermodellering en onze jarenlange ervaring met alle mogelijke types verontreiniging zorgen wij ervoor dat het alles efficiënt verloopt, met oog op het totale kostenplaatje.
Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Volgende stap: bodemsaneringsproject

beschrijvend bodemonderzoek
sidebar
beschrijvend-bodemonderzoek