Diensten

Bodemonderzoek en bodemsanering

Een oriënterend bodemonderzoek of OBO is een eerste, verkennend bodemonderzoek dat nagaat welke plaatsen van het terrein de grootste kans lopen op bodemverontreiniging. Het is onder andere verplicht een dergelijk bodemonderzoek uit te voeren bij overdracht van gronden waarop bodembedreigende activiteiten werden uitgeoefend (‘risicogrond’), bij sluiting van een risico-inrichting of periodiek bij uitoefening van bepaalde risico-activiteiten.

Onder risico-inrichtingen verstaan we een (bedrijfs)activiteit die opgenomen is in de lijst van inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Men moet dus eerst nagaan of op een bepaalde grond (kadastraal perceel) een risico-inrichting gevestigd is of was. Deze informatie kan terug te vinden zijn in de milieuvergunning, in (oude) exploitatievergunningen, in de gemeentelijke inventaris enz. Indien u twijfelt of uw terrein onderzoeksplichtig is, mag u ons steeds vrijblijvend contacteren. Een oriënterend bodemonderzoek bestaat in de meeste gevallen uit:

  • een eerste plaatsbezoek om na te gaan of een oriënterend bodemonderzoek inderdaad verplicht is en om de bemonsteringsstrategie te bepalen. Deze stap voert GEOSAN steeds vrijblijvend uit.
  • een voorstudie van alle huidige en voormalige activiteiten.
  • het uitvoeren van veldwerk: we nemen grondstalen en plaatsen peilputten voor staalname van grondwater. De hoeveelheid boringen en peilbuizen is onder andere afhankelijk van de oppervlakte van het terrein en de activiteiten die erop werden uitgeoefend. Dit veldwerk wordt door GEOSAN volledig in eigen beheer uitgevoerd. Ook mogelijke aanwezigheid van asbest in de bodem wordt nagegaan.
  • de analyse van grond- en grondwaterstalen door een erkend laboratorium. De onderzochte parameters zijn afhankelijk van het soort activiteiten dat werd uitgeoefend.
  • rapportage: deze bevat onder andere de toetsing van de analyseresultaten aan de huidige norm, een verslag van de voorstudie en de veldwaarnemingen, overzichtsplannen van het terrein en de geplaatste boringen en de recentste kadastrale gegevens. Een uitspraak over de noodzaak tot verder bodemonderzoek (beschrijvend bodemonderzoek en eventueel bodemsanering) is het finale besluit van dit onderzoek.

Daarna dient het rapport aan OVAM, de toezichthoudende overheid, te worden bezorgd ter conformverklaring. Dit gebeurt steeds door u, GEOSAN bezorgt nooit rechtstreeks gegevens aan OVAM zonder uw schriftelijke toestemming.

GEOSAN voert het oriënterend bodemonderzoek steeds uit in nauw overleg met de opdrachtgever. Het rapport wordt grondig besproken met de klant. Indien er verontreiniging wordt vastgesteld, geven we toelichting over de locatie en de ernst van de verontreiniging en bespreken we eventuele vervolgstappen (beschrijvend bodemonderzoek en mogelijk bodemsanering). Gaat het om een kleine bodemverontreiniging dan kan het probleem eventueel onmiddellijk opgelost worden.

orienterend bodemonderzoek

Als erkend bodemsaneringsdeskundige type 2 en beschikkend over meer dan twintig jaar ervaring is GEOSAN uw aangewezen partner om uw oriënterend bodemonderzoek professioneel en snel uit te voeren, en dit in gans Vlaanderen. U kan ons hiervoor steeds vrijblijvend contacteren, waarna één van onze specialisten u met plezier verder zal helpen.

Volgende stap: beschrijvend bodemonderzoek

sidebar
orienterend bodemonderzoek