Diensten

boringen en staalname

Boringen en staalname

GEOSAN voert voor haar eigen bodemonderzoeken alle milieukundig veldwerk uit in eigen beheer. Daarnaast voeren wij ook gespecialiseerde opdrachten uit voor onze collega-studiebureau's in binnen- en buitenland.

boringen en staalname

Dankzij de uitgebreide uitrusting van onze boorploegen kunnen deze snel en op een betrouwbare wijze tussenkomen. GEOSAN beschikt immers over meerder boormachines, waaronder meerdere van het merk Geoprobe® , die ondermeer het nemen van ongeroerde monsters toelaten (dual tube systeem).

Ons materieel is eveneens in staat alternatieven te bieden aan de klassieke staalname van grondstalen en het plaatsen van peilbuizen, zoals bij voorbeeld het continu detecteren van vluchtige componenten in de bodem (door MIP sonderingen en een conductimeter) of het nemen van grondwatermonsters tijdens het boren (direct well). Ook het uitvoeren van bodemluchtmetingen en Gore® Soil Gas Samplings het uitvoeren van Waterloo Profiler®-boringen, het verrichten van waterbodemonderzoek met eigen bemonsteringsboot, methaanmetingen rond stortplaatsen, metingen van biogas en luchtkwaliteit, waterinfiltratieproeven, PID-metingen, … doen wij in eigen beheer. Dankzij een oordeelkundig gebruik van deze technieken kunnen verontreinigingen veel sneller en efficiënter in kaart worden gebracht.

MIP

GEOSAN beschikt eveneens over een "grout" machine. Deze laat toe het boorgat op te vullen door injectie van een bentonietslurry. Dit is nuttig als gevoelige geologische lagen doorboord worden. Met deze machine kunnen bij bodemsaneringen eveneens producten geïnjecteerd worden die bijvoorbeeld zuurstof of waterstof in de bodem vrijlaten, wat de afbraak van contaminatie kan versnellen.

Onze veldwerkers beschikken naast een jarenlange ervaring allemaal over een hogere opleiding in de scheikunde, de nodige opleidingen en attesteringen voor het nemen van grond- en grondwaterstalen en het uitvoeren van milieukundige metingen en relevante veiligheidsopleidingen.

GEOSAN kan u de volgende prestaties aanbieden over heel Europa:

  • Nemen van grondstalen en plaatsen van peilbuizen, zowel manueel als machinaal
  • MIP sonderingen, geleidsbaarheidsmetingen, direct well,...
  • Monstername van bodem, grondwater, oppervlaktewater, waterbodem, biogas, lucht,...)
  • Milieukundige metingen
  • Injecties in bodem in het kader van pilootproeven en bodemsaneringen

sidebar