Diensten

grondverzet

Grondverzet

Brussel

In het Brussels Gewest bestaat er tot op vandaag geen aparte grondverzetsregeling.

Voor het afgraven van gronden dient rekening te worden gehouden met de bepalingen van de bodemordonnantie d.d. 05/03/2009 ‘Ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (B.S. 10/03/2009)’

De categorie, volgens de inventaris van de bodemtoestand, waartoe uw terrein behoort, is bepalend voor de aanpak van de ontgraving.
Categorie 0: Bij aanvraag van een milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning dient er eerst een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd te worden waaruit besloten wordt in welke categorie uw perceel wordt opgenomen.
Categorie 1/2: Afgraven zonder saneringsvoorstel is mogelijk
Categorie 3: U heeft een door het BIM conform verklaard voorstel nodig vooraleer de verontreinigde gronden mogen afgegraven worden
Categorie 4: U heeft een door het BIM conform verklaard saneringsvoorstel of risicobeheersvoorstel nodig vooraleer de verontreinigde gronden mogen afgegraven worden
Geen opname: Afgraven zonder voorafgaand voorstel is mogelijk
Toevallige ontdekking tijdens de ontgravingswerken: U heeft een door het BIM conform verklaard beperkt saneringsvoorstel nodig + er dient een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd te worden van het tijdens de ontgravingswerken niet onderzochte deel van het perceel en dit dient in de eindbeoordeling opgenomen te worden.

In afwachting van het aannemen van het ‘Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het gebruik, het transport, de opslag, de behandeling en de traceerbaarheid van uitgegraven en aangevulde grond’ zoals voorzien in artikel 72 van de bodemordonnantie van 5 maart 2009 (zie hoger) worden de voorwaarden voor het hergebruik van gronden beschreven in de nota ‘voorwaarden 2010 voor hergebruik van afgegraven gronden’.
Deze voorwaarden worden toegepast door het BIM voor dossiers die geopend zijn in het kader van de bodemordonnantie van 5/03/2009, voor het aanvullen van ontgravingsputten tijdens saneringswerken of risicobeheersmaatregelen.
Deze voorwaarden kunnen eveneens gehanteerd worden voor het hergebruik van gronden op andere terreinen in het Brussels Gewest waar ontgravingen plaatsvinden.

Indien u een partij uitgegraven bodem wil invoeren om deze in Vlaanderen te gebruiken (als bodem of als bouwstof), moet evenzeer voldaan worden aan de bepalingen van het Vlarebo.

Wallonië

In het Waals Gewest bestaat er tot op vandaag geen aparte grondverzetsregeling. Enerzijds bestaat er het bodemdecreet ‘Décrèt relatif à la gestion des sols (05/12/2008)’ waarbij na goedkeuring van het saneringsproject gestart kan worden met de ontgravingswerken.

Anderzijds bestaat er een regeling i.v.m. het gebruik van uitgegraven bodem ‘AGW favorisant la valorisation de certains déchèts’. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat uitgegraven bodem een afvalstof is die als afvalstof beschouwd wordt tot het ogenblik van de valorisatie.

Indien u een partij uitgegraven bodem wil invoeren om deze in Vlaanderen te gebruiken (als bodem of als bouwstof), moet evenzeer voldaan worden aan de bepalingen van het Vlarebo.

grondverzet