Diensten

grondverzet

Grondverzet

Technisch verslag in het kader van grondverzet

Om de verspreiding van bodemverontreiniging te beheersen, heeft de Vlaamse regering een regelgeving voor het gebruik van uitgegraven bodem opgesteld. Deze regeling is ook wel gekend als de grondverzetregeling. Deze regelgeving wordt beschreven in Hoofdstuk 13 van het VLAREBO, het Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering en Bodembescherming. De VLAREBO-tekst vind je op deze website.

Bij afgraving en/of afvoer van grond > 250 m³ of van verdachte grond dient een Technisch Verslag te worden opgemaakt dat wordt voorgelegd aan een bodembeheersorganisatie.

Ongeacht het volume van de uitgraving moet er echter geen technisch verslag worden opgesteld voor "gebruik binnen zone gebruik ter plaatse" zoals bij bvb het verwezenlijken van leidingwerken waarbij de bodem tijdelijk uitgegraven wordt om na uitvoering van de aannemingswerken op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities in dezelfde toepassing te worden teruggebracht.
Er zijn bovendien uitzonderingen voor de afgraving van < 250 m³ verdachte grond bij "gebruik binnen kadastrale werkzone". Een volledig overzicht kan u hier vinden.

In de wetgeving wordt bepaald dat de initiatiefnemer voor de grondwerken de opdracht moet geven om het technisch verslag te laten opmaken. In de meeste gevallen is het dus de bouwheer die aan een erkende bodemsaneringsdeskundige opdracht geeft tot het opmaken van het technisch verslag. De bouwheer kan echter contractueel laten vastleggen dat vb aannemer de opdracht moet geven aan de erkende bodemsaneringsdeskundige.

grondverzet

Het technische verslag wordt meestal opgemaakt voordat de bodem uitgegraven wordt. Soms is het echter niet mogelijk om voor de aanvang van de grondwerken een technisch verslag op te maken. In deze gevallen is het mogelijk om de reeds uitgegraven grond te bemonsteren op het terrein van herkomst om een technisch verslag te laten opmaken of kan de bodem naar een vergunde opslagplaats voor uitgegraven bodem worden afgevoerd die op hun beurt voor de opmaak van een technisch verslag zullen zorgen.

GEOSAN heeft als bodemsaneringsdeskundige type 1 en 2 reeds een jarenlange ervaring in het uitvoeren van bodemonderzoeken, het opstellen van bodemsaneringsprojecten en de begeleiding van saneringswerken. Steunend op zijn ervaring en op zijn technische infrastructuur (veldwerkploegen in eigen beheer) biedt GEOSAN NV u een snelle uitvoering van het bodemonderzoek voor grondverzet, de opmaak van een verzorgd technisch verslag en een complete begeleiding bij de uitvoering van uw projecten met grondverzet aan.