Diensten

grondverzet

Grondverzet

Waterbodemonderzoek

Het waterbodemonderzoek staat in Vlaanderen nog in de kinderschoenen. Sinds eind 2006 is er een hoofdstuk toegevoegd aan het Bodemdecreet en werd begonnen aan een ontwerp-standaardprocedure voor waterbodemonderzoek. Hoewel deze klaar is, is een definitieve standaardprocedure nog niet beschikbaar.

In een waterbodemonderzoek wordt nagegaan of er een ernstige bodemverontreiniging bestaat ter hoogte van de waterbodem. Het beoogt een beschrijving te geven van de aard, hoeveelheid, concentratie, oorsprong en omvang van de verontreinigende stoffen of organismen en de potentiële verspreiding. Daarnaast evalueert een waterbodemonderzoek de risico's die de waterbodemverontreiniging kan stellen voor zowel mens, plant en dier en als voor het grond- en oppervlaktewater.

Een waterbodemonderzoek bestaat uit een historisch onderzoek en een monsterneming van de waterbodem en de gronden die verontreinigd kunnen zijn ten gevolge van de verspreiding van de verontreiniging van de waterbodem of het oppervlaktewater. Volgens het Bodemdecreet ligt de verplichting om een waterbodemonderzoek uit te voeren bij de waterloopbeheerder.

GEOSAN beschikt over een eigen bemonsteringsboot voor de staalname van waterbodems op diverse waterlopen en vijvers. Onze veldwerkers hebben hiertoe ook een gespecialiseerde opleiding gevolgd. Contacteer ons gerust voor verdere informatie.