Diensten

tanks

Tanks

Wallonië

De opslag van gevaarlijke producten wordt geregeld in het 'Besluit van de Waalse Regering houdende integrale voorwaarden voor de opslag van brandbare vloeistoffen in vaste houders, met uitzondering van installaties voor bulkopslag van olieproducten en gevaarlijke stoffen alsook de opslag in benzinestations'.

tankkeuring

Ingedeelde inrichtingen (= alle opslagtanks van gevaarlijke producten met uitzondering van particuliere stookolietanks van minder dan 3000 liter) dienen naast de ingebruiknamekeuring te worden onderworpen aan een periodieke tank keuring. Voor tankstations geldt een aparte reglementering. Voor een volledig overzicht verwijzen we u graag naar de volgende website: http://environnement.wallonie.be.

GEOSAN is in het Waals Gewest erkend als 'Technicien Ultrason' en als 'Expert dans la discpline "Installation de stockage"' In die hoedanigheid voeren wij elke tank keuring uit.
Daarnaast bieden wij ook advies in het kader van nieuwe opslaginstallaties en buitengebruikstelling van (ondergrondse) houders.

Bij een schadegeval (overvulling, lekkage, breuk, …) kan GEOSAN ook optreden als bodemdeskundige om eventuele milieuschade te beperken en snel en efficiënt aan te pakken.

sidebar